Obrona Ewangelii cz. 10 - Na cóż więc Prawo?

List do Galatów 3,19-25
[3,19] Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. [20] Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden. [21] Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże! Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby z prawa. [22] Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. [23] Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu do tej wiary, która potem miała być objawiona. [24] Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. [25] Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Rzymian 3,20
[3,20] Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. 
List do Hebrajczyków 8,7-8
[8,7] Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. [8] Tymczasem, ganiąc ich, mówi: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. 
1 List Jana 1,7
[1,7] A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 
Ewangelia Łukasza 2,28-32
[2,28] wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił: [29] Teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie, w pokoju, według twego słowa; [30] gdyż moje oczy ujrzały twoje zbawienie; [31] które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi; [32] światłość na oświecenie pogan i chwałę twego ludu, Izraela. 
Ewangelia Jana 8,32-36
[8,32] I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. [33] Odpowiedzieli mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić: Będziecie wolni? [34] Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. [35] A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki. [36] Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. 
Księga Kapłańska 11,44
[11,44] gdyż ja jestem PAN, wasz Bóg. Uświęcajcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I nie zanieczyszczajcie się żadnym zwierzęciem pełzającym po ziemi. 
List do Filipian 4,13
[4,13] Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.