Herezja w Kościele

List do Galatów 1,1-7
[1,1] Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych; [2] i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do kościołów Galacji: [3] Łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa; [4] który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego; [5] któremu chwała na wieki wieków. Amen. [6] Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; [7] która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 18,1
[18,1] Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. 
List do Efezjan 4,14-15
[4,14] abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. [15] Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa. 
2 List do Koryntian 10,10
[10,10] Mówią bowiem: Listy ważkie są i mocne, ale gdy się zjawia osobiście, jest słaby, a jego mowa godna pogardy. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.