Ofiary, które podobają się Bogu cz. 1

List do Hebrajczyków 12,1-3
[12,1] Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu; [2] patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. [3] Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 2,44-45
[2,44] A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. [45] Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. 
List do Galatów 5,22-23
[5,22] Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; [23] łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. 
Ewangelia Mateusza 25,40
[25,40] A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. 
1 List do Koryntian 12,26-27
[12,26] Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. [27] Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. 
List do Filipian 4,10-19
[4,10] Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. [11] Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. [12] Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. [13] Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. [14] Jednak dobrze uczyniliście, uczestnicząc w moim ucisku. [15] A wy, Filipianie, wiecie, że na początku ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. [16] Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. [17] Nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. [18] Gdyż mam wszystko, i to w obfitości, jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was, woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu. [19] Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.