Cierpienie a świętość cz. II

List do Hebrajczyków 12,11-17
[12,11] A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. [12] Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. [13] Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. [14] Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. [15] Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu; [16] żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. [17] Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

2 List do Koryntian 1,3-4
[1,3] Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy; [4] który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. 
Księga Hioba 42,5
[42,5] Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. 
Ewangelia Marka 10,27
[10,27] A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. 
List do Filipian 2,13
[2,13] Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania. 
Ewangelia Mateusza 7,26-27
[7,26] A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. [27] I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a jego upadek był wielki. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.