Bieg do chwały

List do Hebrajczyków 12,1-3
[12,1] Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu; [2] patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. [3] Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 14,24-33
[14,24] Łódź tymczasem była już na środku morza, miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny. [25] Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. [26] A uczniowie, gdy ujrzeli go idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli: To zjawa! I krzyknęli ze strachu. [27] Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, to ja jestem! Nie bójcie się! [28] Piotr odezwał się do niego: Panie, jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. [29] A on powiedział: Przyjdź! I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. [30] Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! [31] Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? [32] A gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. [33] Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc: Naprawdę jesteś Synem Bożym. 
Ewangelia Łukasza 22,31-32
[22,31] I powiedział Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. [32] Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. 
Ewangelia Jana 15,5
[15,5] Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. 
List do Rzymian 7,18-24
[7,18] Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. [19] Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. [20] A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. [21] Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. [22] Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. [23] Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. [24] Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? 
Księga Izajasza 40,31
[40,31] ale ci, którzy oczekują PANA, nabiorą nowych sił; wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. 
Księga Ezechiela 36,26-27
[36,26] I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. [27] Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.