Jak możesz stać się owocnym świadkiem Chrystusa cz. 1

Ewangelia Mateusza 4,17-22
[4,17] Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie. [18] A gdy Jezus przechodził nad Morzem Galilejskim, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata, którzy zapuszczali sieć w morze; byli bowiem rybakami. [19] I powiedział im: Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. [20] Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. [21] A gdy poszedł stamtąd dalej, zobaczył innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, jak ze swoim ojcem Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci. I wezwał ich. [22] A oni natychmiast opuścili łódź i swego ojca i poszli za nim. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 28,18-20
[28,18] Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. [19] Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; [20] ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. 
Ewangelia Marka 13,11
[13,11] A gdy będą was prowadzić, żeby was wydać, nie martwcie się wcześniej, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam będzie dane w tej godzinie. Nie wy bowiem będziecie mówić, ale Duch Święty. 
Ewangelia Łukasza 10,20
[10,20] Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. 
Ewangelia Jana 2,24
[2,24] Ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo on znał wszystkich; 
1 List Jana 1,9
[1,9] Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. 
Dzieje Apostolskie 1,8
[1,8] Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. 
List do Kolosan 1,28
[1,28] Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. 
Księga Psalmów 118,6
[118,6] PAN jest ze mną, nie będę się bał; cóż może mi uczynić człowiek? 
Księga Izajasza 55,10-11
[55,10] Bo jak spada deszcz i śnieg z nieba i już tam nie wraca, ale nawadnia ziemię i czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, tak że wydaje siewcy nasienie, a chleb jedzącym; [11] tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tym, do czego je poślę. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.