Bohaterowie wiary cz. 10 - Józef. Kanaan czy Egipt?

List do Hebrajczyków 11,22
[11,22] Przez wiarę Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie co do swoich kości. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Rodzaju 50,22-26
[50,22] I Józef mieszkał w Egipcie, on sam i dom jego ojca. A Józef żył sto dziesięć lat. [23] Józef oglądał synów Efraima aż do trzeciego pokolenia. Także synowie Makira, syna Manassesa, wychowali się na kolanach Józefa. [24] Potem Józef powiedział do swoich braci: Ja umrę, ale Bóg na pewno was nawiedzi i wyprowadzi z tej ziemi do ziemi, którą przysiągł Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. [25] Józef zobowiązał więc przysięgą synów Izraela i powiedział: Bóg na pewno was nawiedzi, a wtedy zabierzcie stąd moje kości. [26] I Józef umarł, mając sto dziesięć lat. Zabalsamowano go i złożono do trumny w Egipcie. 
Ewangelia Jana 14,1-3
[14,1] Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. [2] W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. [3] A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli. 
Ewangelia Jana 16,20
[16,20] Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się radował. Będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. 
Ewangelia Jana 19,25-27
[19,25] A przy krzyżu Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. [26] Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki: Kobieto, oto twój syn. [27] Potem powiedział do ucznia: Oto twoja matka. I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie. 
Księga Wyjścia 13,19
[13,19] Mojżesz wziął też ze sobą kości Józefa, gdyż ten zobowiązał synów Izraela przysięgą, mówiąc: Na pewno Bóg was nawiedzi. Zabierzcie więc stąd ze sobą moje kości. 
Ewangelia Łukasza 2,29-31
[2,29] Teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie, w pokoju, według twego słowa; [30] gdyż moje oczy ujrzały twoje zbawienie; [31] które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.