Jak bezpiecznie podróżować

Księga Psalmów 121,1-8
[121,1] Pieśń stopni. Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. [2] Moja pomoc jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię. [3] Nie pozwoli zachwiać się twojej nodze; twój stróż nie drzemie. [4] Oto ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie. [5] PAN jest twoim stróżem, PAN jest cieniem twoim po twojej prawicy. [6] Słońce nie porazi cię za dnia ani księżyc w nocy. [7] PAN będzie cię strzegł od wszelkiego zła; on będzie strzegł twojej duszy. [8] PAN będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Psalmów 135,15-17
[135,15] Bożki pogan to srebro i złoto, dzieło ludzkich rąk. [16] Mają usta, ale nie mówią; mają oczy, ale nie widzą; [17] mają uszy, ale nie słyszą, i nie ma oddechu w ich ustach. 
Księga Jeremiasza 3,23-24
[3,23] Zaprawdę złudna jest nadzieja w pagórkach i mnóstwie gór. Zaprawdę w PANU, naszym Bogu, jest zbawienie Izraela. [24] Od naszej młodości bowiem ta hańba pożerała pracę naszych ojców, ich trzody i stada, ich synów i córki. 
Ewangelia Mateusza 16,18
[16,18] Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. 
Ewangelia Jana 14,16
[14,16] A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 
List do Efezjan 6,13
[6,13] Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. 
List do Rzymian 8,31
[8,31] Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 
Ewangelia Jana 10,27-29
[10,27] Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. [28] A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. [29] Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. 
Księga Psalmów 23,4
[23,4] Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną; twoja laska i kij pocieszają mnie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.