Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

Strona tytułowa oryginalnego wydania

A. Wstęp
Pytanie 1: Kto cię stworzył?
Bóg.
Pytanie 2: Co jeszcze stworzył Bóg?
Bóg stworzył wszystko.
Pytanie 3: Po co Bóg stworzył ciebie i wszystko poza tobą?
Ku Swojej chwale.
Pytanie 4: Jak możesz chwalić Boga?
Kochając go i będąc posłusznym Jego przykazaniom.
Pytanie 5: Dlaczego powinieneś chwalić Boga?
Dlatego, że mnie stworzył i opiekuje się mną.
B. O Bogu
Pytanie 6: Czy jest więcej bogów niż jeden?
Jest tylko jeden prawdziwy Bóg.
Pytanie 7: Ile jest Osób Boskich?
Trzy.
Pytanie 8: Wymień te trzy osoby.
Ojciec, Syn i Duch Święty.
Pytanie 9: Kim jest Bóg?
Bóg jest Duchem i nie ma ciała tak jak my.
Pytanie 10: Gdzie jest Bóg?
Bóg jest wszędzie.
Pytanie 11: Czy możesz zobaczyć Boga?
Nie. Nie mogę zobaczyć Boga, ale On mnie zawsze widzi.
Pytanie 12: Czy Bóg wie wszystko?
Tak. Nic nie może być przed Nim ukryte.
Pytanie 13: Czy Bóg wszystko może?
Tak. Bóg swoją świętą wolą, może wszystko.
C. O Biblii
Pytanie 14: Skąd dowiadujesz się jak kochać i być posłusznym Bogu?
Tylko z Biblii.
Pytanie 15: Kto napisał Biblię?
Wybrani ludzie napisali ją z natchnienia Ducha Świętego.
D. Stworzenie
Pytanie 16: Jak nazywali się nasi pierwsi rodzice?
Adam i Ewa.
Pytanie 17: Jak Bóg stworzył naszych pierwszych rodziców?
Bóg stworzył Adama z ziemi, a Ewę z żebra Adama.
Pytanie 18: Co, poza ciałem, Bóg dał Adamowi i Ewie?
Dał im duszę, która trwa wiecznie.
Pytanie 19: Czy ty też masz duszę i ciało?
Tak. Moja dusza będzie trwać wiecznie.
Pytanie 20: Skąd wiesz, że twoja dusza będzie trwać wiecznie?
Z Biblii.
Pytanie 21: Jakimi Bóg stworzył Adama i Ewę?
Stworzył ich świętymi i szczęśliwymi.
Pytanie 22: Co to jest święte przymierze?
Związek założony przez Boga i gwarantowany jego Słowem.
Pytanie 23: Jakie przymierze zawarł Bóg z Adamem?
Przymierze życia.
Pytanie 24: Co Bóg nakazał Adamowi w przymierzu życia?
Pełne posłuszeństwo.
Pytanie 25: Co Bóg obiecał w przymierzu życia?
Nagrodzić Adama życiem, jeśli będzie posłuszny.
Pytanie 26: Czym Bóg groził w przymierzu życia?
Śmiercią za nieposłuszeństwo.
Pytanie 27: Czy Adam dotrzymał przymierza życia?
Nie. Adam zgrzeszył przeciwko Bogu.
E. Grzech
Pytanie 28: Co to jest grzech?
Myśl, słowo lub czyn, które łamią Boże Prawo przez ich popełnienie lub zaniedbanie.
Pytanie 29: Co to jest grzech przez zaniedbanie?
Nie być tym, lub nie robić tego czego wymaga Bóg.
Pytanie 30: Co to jest grzech przez popełnienie?
Robienie tego, czego Bóg zabrania.
Pytanie 31: Na co zasługuje każdy grzech?
Na gniew i przekleństwo Boga.
Pytanie 32: Czym zgrzeszyli nasi pierwsi rodzice?
Zjedli zakazany owoc.
Pytanie 33: Kto skusił ich do tego grzechu?
Szatan najpierw kusił Ewę, potem przez nią kusił Adama.
Pytanie 34: Jak Adam i Ewa zmienili się kiedy zgrzeszyli?
Zamiast świętych i szczęśliwych stali się grzesznymi i nędznymi.
F. Skutki grzechu
Pytanie 35: Czy Adam działał jedynie w swoim imieniu w przymierzu życia?
Nie. Reprezentował wszystkich ludzi.
Pytanie 36: Jak wpłynął na ciebie grzech Adama?
Sprawił, ze jestem winny i grzeszny.
Pytanie 37: Jak bardzo grzeszny jesteś z natury?
Cała moja natura jest zepsuta.
Pytanie 38: Czy z tą grzeszną naturą możesz iść do nieba?
Nie. Moje serce musi zostać przemienione zanim będę mógł iść do nieba.
Pytanie 39: Jak nazywa się to przemienienie serca?
Nowe narodzenie lub odrodzenie.
Pytanie 40: Kto może przemienić twoje serce?
Jedynie Duch Święty.
Pytanie 41: Czy możesz zostać zbawiony przez przymierze życia?
Nie. Ponieważ je złamałem i jestem przez nie potępiony.
Pytanie 42: Jak złamałeś przymierze życia?
Adam mnie reprezentował, więc upadłem razem z nim w jego pierwszym grzechu.
Pytanie 43: Jak więc możesz być zbawiony?
Przez Jezusa Chrystusa i przymierze łaski.
G. Jezus Chrystus
Pytanie 44: Kogo reprezentował Jezus w przymierzu łaski?
Swoich wybranych.
Pytanie 45: Jak Jezus wypełnił przymierze łaski?
Wypełnił cale Prawo za Swój lud i potem został ukarany za jego grzech.
Pytanie 46: Czy Jezus kiedykolwiek zgrzeszył?
Nie. Jezus żył bezgrzesznie.
Pytanie 47: Jak Syn Boży mógł cierpieć?
Syn Boży stał się człowiekiem, aby mógł być posłusznym i cierpieć.
Pytanie 48: Za kogo Chrystus był posłuszny i cierpiał?
Za wszystkich, których powierzył mu Ojciec.
Pytanie 49: Jak Chrystus żył na ziemi?
W ubóstwie i cierpieniu.
Pytanie 50: Jak Jezus umarł?
Bolesną i haniebną śmiercią na krzyżu.
H. Zbawienie w Chrystusie
Pytanie 51: Czym jest ofiara odkupienia?
Zaspokojeniem przez Chrystusa wymagania Bożej sprawiedliwości poprzez cierpienie i śmierć w miejsce grzeszników.
Pytanie 52: Co Bóg Ojciec zagwarantował w przymierzu łaski?
Usprawiedliwienie i uświęcenie wszystkich, za których Chrystus umarł.
Pytanie 53: Jak Bóg może cię usprawiedliwić?
Wybaczając mi wszystkie grzechy i uznając mnie za sprawiedliwego.
Pytanie 54: Jak Bóg może cię uświęcić?
Uświęcając moje serce i moje zachowanie.
I. Jak dostąpić zbawienia?
Pytanie 55: Co musisz zrobić aby być zbawionym?
Wyznać swoje grzechy, uwierzyć w Chrystusa i żyć nowym życiem.
Pytanie 56: Jak możesz wyznać swój grzech?
Żałując za grzech tak, aby go nienawidzić i odwrócić się od niego.
Pytanie 57: Dlaczego masz nienawidzić i odwrócić się od swojego grzechu?
Gdyż nie podoba się on Bogu.
Pytanie 58: Co to znaczy wierzyć w Chrystusa?
Ufać tylko Jemu jako Zbawcy.
Pytanie 59: Czy możesz z własnej woli odwrócić się od grzechu i uwierzyć?
Nie. Nie mogę zrobić nic dobrego bez udziału Ducha Świętego.
Pytanie 60: W jaki sposób otrzymujesz pomoc Ducha Świętego?
Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
Pytanie 61: Kiedy umarł Chrystus?
Około dwa tysiące lat temu.
Pytanie 62: Jak grzesznicy przed jego śmiercią zostali zbawieni?
Przez wiarę w Mesjasza, który miał przyjść.
Pytanie 63: Jak okazali swoja wiarę?
Przez składanie ofiar, które nakazał Bóg.
Pytanie 64: Co przedstawiały te ofiary?
Chrystusa, Baranka Bożego, który miał przyjść, aby umrzeć za grzeszników.
J. Urzędy Jezusa
Pytanie 65: Ile urzędów sprawuje Pan Jezus jako obiecany Mesjasz?
Sprawuje trzy urzędy.
Pytanie 66: Jakie to urzędy?
Urzędy proroka, kapłana i króla.
Pytanie 67: Co robi Chrystus jako prorok?
Uczy mnie czym jest wola Boża.
Pytanie 68: Co robi Chrystus jako kapłan?
Zmarł za moje grzechy i modli się za mnie.
Pytanie 69: Co robi Chrystus jako król?
Panuje nade mną i broni mnie.
Pytanie 70: Dlaczego potrzebujesz Chrystusa jako proroka?
Dlatego, że z natury jestem nieświadomy.
Pytanie 71: Dlaczego potrzebujesz Chrystusa jako kapłana?
Dlatego, że jestem winny łamania Bożego Prawa.
Pytanie 72: Dlaczego potrzebujesz Chrystusa jako króla?
Ponieważ jestem słaby i bezbronny.
K. Dziesięć przykazań
Pytanie 73: Ile przykazań Bóg napisał na kamiennych tablicach?
Dziesięć przykazań.
Pytanie 74: Czego dowiadujesz się z pierwszych czterech przykazań?
Co to znaczy kochać Boga i służyć Mu.
Pytanie 75: Czego dowiadujesz się z ostatnich sześciu przykazań?
Co to znaczy kochać i służyć mojemu bliźniemu.
Pytanie 76: Jak można podsumować Dziesięć Przykazań?
Kochaj Boga z całego serca swego, a bliźniego jak siebie samego.
Pytanie 77: Kto jest moim bliźnim?
Każdy jest moim bliźnim.
Pytanie 78: Czy Bogu podoba się, kiedy Go kochasz i służysz Mu?
Tak. Bóg kocha tych, którzy Go kochają.
Pytanie 79: Czy Bóg jest zawiedziony tymi, którzy odmawiają mu miłości i posłuszeństwa?
Tak. Bóg gniewa się na niegodziwych każdego dnia.
Pytanie 80: Jak brzmi pierwsze przykazanie?
„Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”.
Pytanie 81: Czego uczy pierwsze przykazanie?
Oddawania czci prawdziwemu Bogu i tylko Jemu.
Pytanie 82: Jak brzmi drugie przykazanie?
„Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.”
Pytanie 83: Czego uczy drugie przykazanie?
Oddawania czci Bogu tylko tak, jak tego nakazał – bez posągów i obrazów.
Pytanie 84: Jak brzmi trzecie przykazanie?
„Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, kto nadużywa imienia Jego.”
Pytanie 85: Czego uczy trzecie przykazanie?
Godnego używania Bożego imienia, szczególnie przy składaniu przysięgi.
Pytanie 86: Jak brzmi czwarte przykazanie?
„Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.”
Pytanie 87: Czego uczy czwarte przykazanie?
Aby pracować przez sześć dni i święcić Sabat.
Pytanie 88: Jaki dzień tygodnia jest chrześcijańskim Sabatem?
Pierwszy dzień tygodnia – Dzień Pański.
Pytanie 89: Dlaczego nazywa się on Dniem Pańskim?
Ponieważ tego dnia Pan wstał z martwych.
Pytanie 90: Jak należy zachować Dzień Pański?
Odpoczywać od codziennej pracy i wiernie wielbić Boga.
Pytanie 91: Jak brzmi piąte przykazanie?
„Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały dni twoje w ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje tobie.”
Pytanie 92: Czego uczy piąte przykazanie?
Aby kochać i być posłusznym moim rodzicom i innym osobom, które Bóg ustanowił, aby mnie prowadziły i uczyły.
Pytanie 93: Jak brzmi szóste przykazanie?
„Nie zabijaj.”
Pytanie 94: Czego uczy szóste przykazanie?
Aby nie odbierać niczyjego życia w sposób niesprawiedliwy.
Pytanie 95: Jak brzmi siódme przykazanie?
„Nie cudzołóż.”
Pytanie 96: Czego uczy siódme przykazanie?
Czystości serca, mowy i zachowania.
Pytanie 97: Jak brzmi ósme przykazanie?
„Nie kradnij.”
Pytanie 98: Czego uczy ósme przykazanie?
Aby nie brać niczego co należy do kogoś innego.
Pytanie 99: Jak brzmi dziewiąte przykazanie?
„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.”
Pytanie 100: Czego uczy dziewiąte przykazanie?
Aby zawsze mówić prawdę.
Pytanie 101: Jak brzmi dziesiąte przykazanie?
„Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.”
Pytanie 102: Czego uczy dziesiąte przykazanie?
Aby być zadowolonym z tego co daje mi Bóg.
Pytanie 103: Czy jesteś w stanie doskonale przestrzegać Dziesięciorga Przykazań?
Nie. Od upadku Adama jedynie Jezus był w stanie to zrobić.
Pytanie 104: Jaki jest pożytek z Dziesięciu Przykazań?
Uczą mnie co podoba się Bogu i jak bardzo potrzebuję zbawiciela.
L. Modlitwa Pańska
Pytanie 105: Czym jest modlitwa?
Modlitwa to prośba skierowana do Boga o rzeczy, które obiecał nam w Biblii i podziękowanie za to co nam dał.
Pytanie 106: W czyim imieniu się modlimy?
Jedynie w imieniu Chrystusa.
Pytanie 107: Co nam dał Chrystus, aby uczyć nas o modlitwie?
Modlitwę Pańską.
Pytanie 108: Jak brzmi Modlitwa Pańska?
„Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.”
Pytanie 109: O ile rzeczy modlimy się w Modlitwie Pańskiej?
Sześć.
Pytanie 110: O co modlimy się w pierwszej prośbie?
„Święć się imię Twoje.”
Pytanie 111: Co to znaczy kiedy modlimy się “Święć się imię Twoje”?
Prosimy Boga aby pomógł nam i całemu stworzeniu wielbić Jego imię.
Pytanie 112: O co modlimy się w drugiej prośbie?
“Przyjdź Królestwo Twoje”.
Pytanie 113: Co to znaczy kiedy modlimy się “Przyjdź Królestwo Twoje”?
Prosimy Boga aby nakłonił coraz więcej ludzi do wiary i posłuszeństwa ewangelii.
Pytanie 114: O co modlimy się w trzeciej prośbie?
„Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”.
Pytanie 115: Co to znaczy kiedy modlimy się “Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”?
Prosimy Boga, aby sprawił żebyśmy byli zdolni i skłonni służyć Mu tak jak robią to aniołowie w niebie.
Pytanie 116: O co modlimy się w czwartej prośbie?
“Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
Pytanie 117: Co to znaczy kiedy modlimy się “Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”?
Prosimy Boga, aby dał nam to, czego naprawdę potrzebujemy.
Pytanie 118: O co modlimy się w piątej prośbie?
“Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Pytanie 119: Co to znaczy kiedy modlimy się “Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”?
Prosimy Boga, aby odpuścił nam nasze winy przez wzgląd na Chrystusa i sprawił, żebyśmy byli chętni do przebaczenia innym.
Pytanie 120: O co modlimy się w szóstej prośbie?
“Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”.
Pytanie 121: Co to znaczy kiedy modlimy się “Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”?
Prosimy Boga, aby uchronił nas przed pokusami albo umocnił nas abyśmy mogli przezwyciężyć pokusy.
M. Sakramenty
Pytanie 122: Ile jest sakramentów?
Dwa.
Pytanie 123: Jak się nazywają?
Chrzest i Wieczerza Pańska.
Pytanie 124: Kto ustanowił te sakramenty?
Pan Jezus Chrystus.
Pytanie 125: Po co Chrystus ustanowił te sakramenty?
Aby oddzielić nas od świata, dać nam pocieszenie i siłę.
Pytanie 126: Jaki znak jest użyty przy chrzcie?
Obmycie wodą.
Pytanie 127: Co oznacza to obmycie wodą?
Złączenie z Chrystusem przez oczyszczenie jego krwią.
Pytanie 128: W czyim imieniu jesteś ochrzczony?
W imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Pytanie 129: Kto powinien być ochrzczony?
Wierzący i ich dzieci.
Pytanie 130: Dlaczego chrzcimy nawet niemowlęta?
Dlatego, że jesteśmy posłuszni przykazaniu danemu przez Boga Abrahamowi.
Pytanie 131: Co Jezus powiedział o małych dzieciach?
“Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie albowiem do takich należy Królestwo Niebios”.
Pytanie 132: Do czego nawołuje twój chrzest?
Do podążania za Chrystusem.
Pytanie 133: Jaki znak jest użyty w Wieczerzy Pańskiej?
Spożywanie chleba i wina na pamiątkę cierpienia i śmierci Jezusa.
Pytanie 134: Co oznacza chleb?
Ciało Chrystusa ofiarowane za nasze grzechy.
Pytanie 135: Co oznacza wino?
Krew Chrystusa przelaną za nasze grzechy.
Pytanie 136: Kto ma prawo przystąpić to Wieczerzy Pańskiej?
Ci, którzy pokutują za swoje grzechy, wierzą w Chrystusa i żyją nowym życiem.
N. Czasy ostateczne
Pytanie 137: Czy Chrystus po pogrzebie pozostał w swoim grobie?
Nie. Wstał z grobu trzeciego dnia.
Pytanie 138: Gdzie Jezus jest teraz?
Po prawicy Bożej, modli się za nas.
Pytanie 139: Czy Pan Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię?
Tak! Wróci, aby sądzić świat w dniu ostatecznym.
Pytanie 140: Co stanie się z nami po śmierci?
Nasze ciała wrócą do ziemi, a nasze dusze pójdą do Boga.
Pytanie 141: Czy ciała wszystkich umarłych zmartwychwstaną?
Tak. Jedni do życia wiecznego, a inni do wiecznego potępienia.
Pytanie 142: Co Bóg zrobi z niewierzącymi w dniu ostatecznym?
Wrzuci ich do ognistego jeziora, wraz z szatanem i jego aniołami.
Pytanie 143: Jak będzie wyglądać jezioro ogniste?
Będzie to okropne miejsce, gdzie straceni będą wiecznie cierpieć za swoje grzechy.
Pytanie 144: Co Bóg zrobi z wierzącymi w dniu ostatecznym?
Da im mieszkanie w nowym niebie i nowej ziemi.
Pytanie 145: Jak będzie wyglądać nowe niebo i nowa ziemia?
Będzie to wspaniałe, radosne miejsce, gdzie zbawieni będą na zawsze z Jezusem.
Tłumaczenie: z j.angielskiego Joanna Haralson
Korekta: Paweł Bartosik
Dodanie podziału na części: Józef Andrzejewski