Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie


Mk 3,20-35 i Mateusz 12.22-32 (zebranie faktów):


3,20 I poszedł do domu. I znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba.
12,22
Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok.
12,23 I zdumiony był cały lud, i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida?
3,21
A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. 3,22 A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony.
12,25 A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.
12,26 A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?
12,27 A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.
12,28 A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.
12,29 Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi?
12,30 Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.
12,31 Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.
12,32 A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.
3,30 Bo mówili: Ma ducha nieczystego.
3,31 Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać.
3,32 A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię.
3,33 I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi?
3,34 I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi.
3,35 Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką

Kim był Jezus?*

Jest to pytanie, które stoi przed każdym człowiekiem, niezależnie od tego, kiedy żył i gdzie mieszka. Ewangelista Marek i ewangelista Mateusz, opisują nam 3 reakcje ludzi na Osobę Pana Jezusa. Jedna grupa twierdziła, że Jezus jest Mesjaszem - Synem Bożym; druga, że jest wariatem; a trzecia, że jest demonem. Tylko jedna z tych odpowiedzi jest prawdziwa. To, gdzie człowiek będzie spędzać wieczność zależy od odpowiedzi na to właśnie pytanie, kim jest Jezus Chrystus? Zastanówmy się Jak doszło do sformułowania tak zdecydowanych sądów?

I. Chrystus był oddany służeniu innym ludziom. W w. 3:20 czytamy: Nie mogli nawet spożyć chleba.

A. Po wyborze dwunastu Apostołów, Chrystus z Apostołami poszedł do domu, na posiłek i odpoczynek. Nagle tłum chorych i potrzebujących puka do drzwi, prosząc o pomoc. Apostołowie mogli przyjść do Jezusa i powiedzieć: Panie Jezu, niedawno wróciliśmy z podróży, chyba wszyscy jesteśmy zmęczeni i głodni. Daj spokój, z tym ludem. Przeprośmy ich i niech przyjdą jutro. Mamy wiele pytań do ciebie, chcemy być z Tobą sami. Wyobrażam sobie wyraz twarzy Chrystusa, który ze zrozumieniem i z miłością odpowiada: ”Pozwólcie im przyjść do mnie”, oni mnie potrzebują. Pamiętacie kiedy rozmawiałem z Samarytanką, a wy poszliście do miasta, kupować coś do jedzenia (Hamburgery) i Samarytanie przyszli za wami? Wtedy powiedzieliście do mnie: Mistrzu, jedz! Wtedy odpowiedziałem wam: Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.
Dla wybranych właśnie, przyszłych przywódców kościoła, była to lekcja poglądowa. ”potrzeby i wygoda osobista powinny być na drugim miejscu; potrzeby innych na pierwszym”. Pierwszym sprawdzianem dobrego przywódcy jest to, czy służba dla innych ma pierwszeństwo nad osobistą potrzebą i wygodą? Jest to warunek bycia przywódcą w kościele, w królestwie Bożym. Jeśli szukasz swojej wygody, to jeszcze nie jesteś przygotowany do przywództwa w kościele. Czy jesteś gotów zrezygnować z posiłku po to, aby służyć innym?

B. Do Chrystusa przyprowadzono opętanego, który był ślepy i niemy. Chrystus uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok. Celem szatana jest zniszczenie człowieka, który został stworzony na obraz Boga. Toczy się bitwa o człowieka; szatan chce zniewolić człowieka i oddzielić go od Boga, natomiast Bóg w Osobie Syna chce wyswobodzić go ze szponów szatana. Szatan zaślepił człowieka, aby nie mógł widzieć Chrystusa, i zatkał jego uszy, aby nie mógł usłyszeć głosu Boga. Co Jezus czyni? Otwiera człowiekowi oczy, aby mógł widzieć Boga i otwiera mu uszy, aby mógł usłyszeć Słowo Boże. Obecni również mamy do czynienia z tym samym, Szatan nadal zaślepia umysł człowieka, aby nie mógł widzieć i doświadczać Bożej miłości i przebaczenia.

C. Tłum widział miłość i moc Chrystusa, wielu uwierzyło, że Chrystus jest Obiecanym Synem Dawida; Mesjaszem, Królem, który ma zbawić lud Boży. To jest ta pierwsza wyżej wspomniana grupa, która wyraziła swoje przekonanie, że Jezus jest Synem Bożym.

II. Druga grupa, która dała odpowiedź kim jest Jezus Chrystus, to była jego najbliższa rodzina.

A. Rodzina uznała, że odszedł od zmysłów. Przyszli aby Go zabrać do domu, a może chcieli umieścić go w domu wariatów. Nie mogli uwierzyć, że ich brat jest Bożym Synem. Ja ich trochę rozumiem. Gdyby mój brat przyszedł do mnie i powiedział, że jest Mesjaszem, Synem Bożym, stwórcą nieba i ziemi, to bym od razu zadzwonił po karetkę pogotowia i zabrałbym go do szpitala dla umysłowo chorych. Bracia Chrystusa nie uwierzyli w Niego.
W Jana 7:3-5 czytamy: Rzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego.

B.Nasze rodziny mogą traktować nas tak samo, myśleć, że straciliśmy rozum i jesteśmy w jakiejś sekcie. Skoro rodzina oskarżała Chrystusa, tym bardziej nasze rodziny mogą oskarżać nas, gdyż uczeń nie jest lepszy nad mistrza swego. Mt10:24-25
C. Prawdziwą rodziną dla Chrystusa Pana byli ci, którzy wokół Niego siedzieli, i którzy czynili wolę Bożą. W 31-35. Dla ciebie i dla mnie prawdziwą rodziną jest rodzina duchowa a nie fizyczna. Nie oznacza to, że mamy nie kochać naszych fizycznych rodzin. Mamy ich kochać i być cierpliwi w relacji z nimi, aby im pomoc w poznaniu Chrystusa. Pan Jezus Chrystus był cierpliwy w relacji ze swoją rodziną, modlił się za ich zbawienie i Bóg odpowiadał na Jego modlitwy. Bracia Jego po zmartwychwstaniu uwierzyli w Niego i stali się filarami pierwszego kościoła. Jakub i Juda, bracia Chrystusa są autorami dwóch listów Nowego Testamentu. Twoje Bogobojne życie i modlitwa, jest magnesem, który wyciąga twoją rodzinę ze szponów szatana. 1P 3:1-2.

III. Trzecią odpowiedź na pytanie Kim jest Jezus Chrystus? dali przywódcy religijni tamtych czasów. Ich odpowiedź była ostra: On jest zły, jest opętany, ma Belzebuba.

A. Kiedy Faryzeusze i uczeni w Piśmie usłyszeli co ludzie mówią o Chrystusie, wtedy ich zaślepiła zazdrość. Nie szukali prawdy, lecz szukali chwały ludzkiej. Miejscowi rabini i faryzeusze, posłali do Jerozolimy prośbę o wsparcie. Teologowie żydowscy, naukowcy i znawcy religii przyszli, aby osądzić tę sprawę. Kim jest Jezus? Jednogłośnie doszli do wniosku, że Jezus jest Belzebubem, księciem demonów. Oto, po ludzku mówiąc, mądrzy, wykształceni ludzie nie poznali Chrystusa. Natomiast prosty lud poznał, że Jezus jest Synem Bożym. Chrystus Pan zawarł tę prawdę w swojej modlitwie:
Mt 11:25 ”Ojcze! Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.
Apostoł Paweł pisze tak: ”Przez mądrość swoją świat nie poznał Boga w jego Bożej mądrości”. 1Kor 1:21.
Stopień naukowy, nie gwarantuje poznania prawdy. Tak samo tytuł religijny nie daje nam gwarancji, że dany człowiek mówi od Boga. Zresztą, kto ukrzyżował Chrystusa? Tak, teologowie i biskupi żydowscy.

B. Ten - mówili o Chrystusie ze wzgardą. Nie wymawiali nawet Jego imienia. Dla nich był ”Ten”. Ślepota duchowa odbiera człowiekowi wszelki szacunek do drugiego człowieka. Uczeni, nie mogli kwestionować cudu uzdrowienia, bo był jasny jak słońce. Musieli znaleźć inne wytłumaczenie. Znaleźli dwa:
1. Po pierwsze, że Chrystus wyganiał diabła w porozumieniu z nim.
2. Po drugie, że mocniejszy, nadrzędny diabeł wypędzał podwładnego.

Jaka była odpowiedź Chrystusa na postawione zarzuty?

1. w. 25, 26; każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje.
2. Pomiędzy Chrystusem i jego Królestwem, a szatanem i jego królestwem istnieje stała walka. Nie jest możliwym zagrabienie mocarza przed jego związaniem. Chrystus wyrwał z rąk szatana człowieka i uzdrowił go. Dz. 26:18 Jest to opis zadanie Chrystusa i Jego kościoła.
3. Chrystus zadaje im pytanie: Czyją mocą wasze dzieci wyganiają demony? Żydowscy egzorcyści wyganiali demony w imieniu Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wiemy o tym choćby z przekazów Józefa Flawiusza. Łukasz również mówi o tym w Dz 9:13. Wniosek jest prosty: skoro wasi uczniowie wyganiają demony w imieniu Boga, dlaczego twierdzicie, że Ja wyganiam demony w imieniu szatana? Wasz osąd jest niesprawiedliwy.
4. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jest nie wybaczalny. Każdy inny grzech jest wybaczalny, nawet przeciwko Chrystusowi, tak jak grzech jego rodziny, która uznała, że stracił rozum. Lecz jeśli ktoś twierdzi, że Jezus jest zły, jest demonem, to taki grzech nie będzie mu przebaczony. Tak było w przypadku narodu żydowskiego, który odrzucił swego Mesjasza i w konsekwencji został osądzony. Pan Jezus prorokował o sądzie nad Jerozolimą, nad Świątynią, w której kapłani i uczeni w Piśmie odprawiali swoje modły. Kamień na kamieniu nie zostanie, który by nie został rozwalony. Mk 13:1,2. Rzymianie w roku 70 n.e. wykonali wyrok Boży na niewiernym Izraelu i na ich przywódcach, którzy grzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu.

Ktoś definiował grzech przeciwko Duchowi Świętemu tak:
”Zaciekły opór wobec Jezusa i traktowanie Go jako krańcowego zła w życiu, lub branie za zupełną głupotę nawrócenie do Chrystusa i bycie Mu posłusznym jako Panu, jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu.”

Zastosowanie:
1. Kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? Wariatem, demonem czy Panem? Twoja odpowiedź na to pytanie zdeterminuje to, gdzie spędzisz wieczność; z Panem Bogiem czy w oddzieleniu od Niego na wieki.
2. Twoja rodzina potrzebuje twojej modlitwy, czy jesteś gotowy aby modlić się za ich zbawienie i wyrwanie ich ze szponów szatana?


*Autor - Moner Shaded jest pastorem Kościoła Dobrego Pasterza.