Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie


Chrześcijańska zasada autorytetu Biblii opiera się na przekonaniu, że jej autorem jest Bóg i ofiarował ją, aby pokierować wiarą i zachowaniem swego ludu. Nasze wyobrażenia dotyczące Boga i zasad postępowania powinny być oceniane, sprawdzane i w razie potrzeby poprawiane i poszerzane przez odnoszenie ich do Biblii.

Autorytet jest również prawem do nakazywania. Boże Słowo pisane, w swej prawdzie i mądrości, jest formą, jaką wybrał Bóg, by sprawować nad nami władzę. Biblia jest również instrumentem Chrystusowego władania Kościołem. Praca Pisma w Kościele jest zilustrowana przez siedem listów Apokalipsy św. Jana (Ap 2;3).

Podejście niektórych osób do Biblii naraża na szwank jej jedyny w swoim rodzaju autorytet, podpierając go tradycją Kościoła. Akceptują oni Biblię, jako Bożą prawdę, ale uważają ją za niepełną bez oficjalnej interpretacji Kościoła, traktowanej jako prowadzonej przez Ducha Świętego. Dawniej Kościół sprawujący kontrolę nad Biblią, zniechęcał zwykłych chrześcijan, a nawet zabraniał im czytania Biblii. Obecnie Kościół zachęca wszystkich wiernych do czytania Biblii.

Wielu uważa, że unikalna wartość Biblii tkwi jedynie w jej temacie, doświadczeniu i przeżyciach jej ludzkich autorów. Centralne założenie takiego myślenia mówi, że Biblia jest książką ludzką, a nie Boskim objawieniem. Biblia jest wprawdzie przewodnikiem w ich religijnym doświadczeniu, ale nie ma uprzywilejowanego miejsca wśród innych źródeł inspiracji takich jak: ruchy polityczne czy siły społeczne. Zbyt często Biblia zastępowana jest przez głosy, które podważają jej autorytet.

Historyczny Protestantyzm uznaje Biblię za jedyne Boże objawienie. Jest ona inspirowana przez Boga lub "przez Boga natchniona" (2 Tym 3:16), co wyróżnia ją spośród innych, pisemnych przekazów. Jako, że Biblia jest nieomylna i prawdziwa we wszystkich swoich wypowiedziach, jest wystarczająca i zawiera wszystko, co jest potrzebne do zbawienia i życia wiecznego. Jest jasna i przejrzysta, dlatego nawet osoba bez specjalnego przygotowania może zrozumieć, czego Bóg wymaga; odwoływanie się więc do jakiś oficjalnych interpretacji nie jest konieczne.

Pismo Święte jest głosem Boga w świecie. Ma autorytet i prawo nakazywania porównywalną do swojego świętego Autora. Z tego powodu podporządkowujemy mu nasze myśli i standardy moralne. Uznając, że Biblii nie można podporządkować żadnej osobie ani grupie, niezależnie od jej pozycji, Reformatorzy uwolnili swoje sumienia od ludzkiej tradycji i władzy.

PODSTAWA BIBLIJNA
(wersety zaczerpnięto z "Pisma Świętego Nowego Testamentu i Psalmów", Przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001 r.)

2 Tm 3:16
"Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, przekonywania, upominania, do wychowywania w sprawiedliwości"

Apokalipsa św. Jana rozdziały 2 i 3 - siedem Listów do Kościołów.


© Kościół Dobrego Pasterza 2006-2007