Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie


Szatan jest przywódcą upadłych aniołów i wraz z nimi poznajemy go w pełni w Nowym Testamencie. Jego imię oznacza "przeciwnik" (oponent Boga i Jego ludu), podobnie przedstawia go Stary Testament (1 Krn 21:1; Hi 2:1,2; Za 3:1,2). W Nowym Testamencie występuje wiele określeń szatana, które opisują jego naturę: diabeł (diabolos), co znaczy "oskarżyciel" (ludu Bożego; Ap 12:9,10); apollyon czyli "niszczyciel" (Ap 9:11); "kusiciel" (Mt 4:3; 1 Tes 3:5); "niegodziwiec" (1 J 5:18,19). Określenie "władca tego świata" (J 12:31; 14:30; 16:11) lub "bóg tego wieku" (2 Kor 4:4) sugerują, że szatan przewodzi anty-Bożemu stylowi życia (Ef 2:2; 1 J 5:19; Ap 12:9).

Jezus powiedział, że Szatan zawsze był mordercą i jest ojcem kłamstwa. Jako pierwszy w historii kłamca dał początek wszelkiemu fałszowi i nieuczciwości (J 8:44). Identyfikowany jest również z wężem, który zwiódł Ewę w Edenie (Ap 12:9; 20:2). Cechy szatana to: gniew, zawiść i okrucieństwo, kierowane wobec Boga, Jego Prawdy i wobec tych, którzy Boga kochają. O zwodniczej przebiegłości szatana mówi Paweł w stwierdzeniu, że jest on aniołem światła, kamuflującym zło pod postacią dobra (2 Kor 11:14). Jego destrukcyjne okrucieństwo wyrażone jest w obrazie ryczącego, pożerającego swą ofiarę lwa (1 P 5:8) i smoka (Ap 12:9). Szatan jako zaprzysiężony wróg Chrystusa (Mt 4:1-11; 16:23; Łk 4:13; 22:3) zawsze sprzeciwia się chrześcijanom, czyhając na ich słabości, źle wykorzystując ich zalety i podkopując w nich wiarę, nadzieję i miłość ( Łk 22:32; 2 Kor 2:11; 11:3-15; Ef 6:16).

Chrześcijanie powinni z całą powagą traktować złośliwość i przebiegłość szatana, ale nie powinni się go obawiać, gdyż jest on wrogiem pokonanym. Wprawdzie szatan jest silniejszy od człowieka, ale Chrystus go zwyciężył (Mt 12:29) i chrześcijanie również nad nim zatriumfują dzięki sile, którą da im Chrystus (Ef 6:10-18; Jk 4:7; 1 P 5:9,10). "Ten, który jest w tobie jest większy od tego, który jest na świecie" (1 J 4:4).

Uznanie realności szatana, poważne traktowanie jego zagrożenia, liczenie się z jego strategią działania i nastawienie się na ciągłą walkę z nim nie oznacza popadnięcia w dualistyczną koncepcję dwóch bogów: złego i dobrego, walczących ze sobą, jak równy z równym. Szatan jest superczłowiekiem, ale nie jest równy Bogu, ma dużą wiedzę i moc, ale nie jest wszechwiedzący, wszechmocny ani wszechobecny. Jest w istocie pokonanym buntownikiem, mającym tyle więcej władzy na ile Bóg mu zezwoli, a jego przeznaczeniem jest jezioro ognia (Ap 20:10).

PODSTAWA BIBLIJNA
(wersety zaczerpnięto z "Pisma Świętego Nowego Testamentu i Psalmów", Przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001 r.; fragmenty ze Starego Testamentu pochodzą z Biblii Tysiącelcia, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1980 r. )

1 Krn 21:1
"Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela."

Hi 2:1,2
"Pewnego dnia, gdy synowi Boży udawali się, by stawić się przed Panem, poszedł i szatan z nimi, by stanąć przed Panem. I rzekł Pan do szatana: "Skąd przychodzisz?" Szatan odpowiedział Panu: "Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej".

Za 3:1,2
"Potem (Pan) ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżając go. (Anioł) Pański tak przemówił do szatana: "Pan zakazuje ci tego szatanie, zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z pożogi?"

Ap 9:11
"Ma nad sobą króla, anioła otchłani, którego imię po hebrajsku brzmi Abaddon, a po grecku "Apollyon"

Ap 12:9,10
"I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, ten, który zwodzi cały świat. Został strącony na ziemię i razem z nim zostali strąceni jego aniołowie."

Ap 20:2
I schwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat."

Ap 20:10
"A diabeł, ten, który zwodzi, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się i Bestia, i Fałszywy Prorok. I będą tam męczeni dniem i nocą na wieki wieków."

Mt 4:1-11
"Potem Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby został przez diabła poddany próbie. Po czterdziestu dniach i nocach postu Jezus poczuł głód. Wtedy zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Boga, rozkaż, aby te kamienie zamieniły się w chleby. Lecz On odparł: Jest napisane: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Potem diabeł zabrał Go do świętego miasta, postawił na szczycie świątyni i powiedział: Jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem: Aniołom swoim rozkaże i będą Cię nosić na rękach, abyś nie uderzył nogą o kamień. Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. W końcu diabeł wziął Go na bardzo wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz całą ich wspaniałość i oznajmił: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz na twarz i złożysz mi hołd. Na to Jezus mu odpowiedział: Odejdź szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu twemu będziesz oddawał hołd i Jemu samemu będziesz służył. Wtedy diabeł odstąpił od Jezusa, aniołowie zaś zbliżyli się i Mu usługiwali."

Mt 12:29
"Albo jak może ktoś wejść do domu siłacza i zagrabić jego własność, jeśli najpierw go nie zwiąże? Dopiero wtedy ograbi jego dom."

Mt 16:23
"Lecz On odwrócił się i powiedział do Piotra: Idź za Mną, szatanie! Jesteś Mi zgorszenie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie."

ŁK 22:3
"Wtedy szatan wstąpił w Judasza, jednego z grona Dwunastu, nazywanego Iskariotą."

Łk 22:32
"Ja jednak prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Ty natomiast, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci."

J 8:44
"Waszym ojcem jest diabeł i chcecie spełniać żądze waszego ojca. Od początku był on mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy kłamie, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa."

J 12:31
"Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony na zewnątrz."

J 16:11
"Co do sądu, bo władca tego świata został osądzony."

1 Tes 3:5
"Dlatego ja, nie zwlekając już dłużej, posłałem go, aby rozeznał się w waszej wierze, czy przypadkiem nie zwiódł was kusiciel i czy nasz trud nie był nadaremny."

1 J 5:18,19
"Wiemy, że każdy kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale strzeże go Narodzony z Boga, a Zły nie może go tknąć. Wiemy, że jesteśmy od Boga, a cały świat jest w mocy Złego.

1 J 4:4
"Wy jesteście z Boga, dzieci, i ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest w świecie."

Ef 2:1,2
"Byliście umarli wskutek waszych występków i grzechów, w których niegdyś żyliście, postępując według zasad tego świata, posłuszni władcy sił, które unoszą się w powietrzu, duchowi, który teraz działa w synach buntu.

2 Kor 2:11
"(...) żeby nie uwiódł nas szatan. Nie jesteśmy bowiem nieświadomi jego knowań."

2 Kor 4:4
"dla niewierzących, których umysły zaślepił bóg tego świata, tak że nie dostrzegają blasku Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga."

Jk 4:7
"Bądźcie więc posłuszni Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a on ucieknie od was."

1 P 5:8,9,10
"Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży i szuka, kogo pożreć. Przeciwstawiajcie się jemu, silni wiarą, wiedząc, ze te same cierpienia znoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który w Chrystusie powołał was do swojej wiecznej chwały, po waszych krótkotrwałych cierpieniach, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i postawi na twardym gruncie."

A także: J 14:30, 2 Kor 11:3-15; Ef 6:10-18, Łk 4:13.


© Kościół Dobrego Pasterza 2006-2007