Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie


Chociaż Ewangelie nazywają tych samych ludzi "uczniami" i "apostołami" (Mt 10:1,2; Łk 6:13), to nie są to jednak synonimy. "Uczeń" oznacza osobę uczącą się, zaś "apostoł" - "emisariusza, reprezentanta", osobę, która jest wyposażona w autorytet tego, który ją posyła. Dwunastu apostołów (Ap 21:14), odróżniających się od apostołów "posłańców" Kościołów (2 Kor 8:23), jak również od reszty uczniów, zostało wybranych i posłanych przez Jezusa (Mk 3:14), tak jak sam Jezus "Apostoł ...naszej wiary" (Hbr 3:1) był wyznaczony i posłany przez Ojca (1P 1:20). Podobnie, jak odrzucenie Jezusa jest równoznaczne z odrzuceniem Ojca, tak odrzucenie apostołów oznacza odrzucenie Jezusa (Łk 10:16).

Paweł "apostoł pogan" (Rz 11:13; Ga 2:8) ogłasza się nim w pierwszych słowach większości swoich listów. Dzięki temu, że ujrzał Chrystusa na drodze do Damaszku i został przez Niego powołany (Dz 26:16-18) był tak samo autentycznym świadkiem zmartwychwstania Jezusa (a tego powinien być świadkiem apostoł, Dz 1:21,22; 10:41,42), jak pozostali apostołowie. Mateusz, Piotr i Jan przyjęli Pawła do swojej apostolskiej wspólnoty (Ga 2:9), a Bóg potwierdził Jego pozycję za pomocą znaku apostolskiego (Cuda i znaki, 2 Kor 12:12; Hbr 2:4) oraz owoców jego służby (1 Kor 9:2).

Apostołowie byli pośrednikami Bożego objawienia prawd, które stały się chrześcijańskimi zasadami wiary i życia. Przez to, że Chrystus wyznaczył ich na swoich reprezentantów (2 Kor 10:8; 13:10) apostołowie posiadali szczególną władzę i autorytet w Kościele. Obecnie wprawdzie nie ma już apostołów, ale niektórzy chrześcijanie pełnią służbę, która pod pewnymi względami przypomina służbę apostolską. Nie otrzymujemy również żadnych nowych objawień, a autorytet nauczania apostolskiego oparty jest na Pismach Kanonicznych. Brak nowych objawień nie stawia Kościoła w gorszej sytuacji w porównaniu z czasami apostolskimi. Duch Święty bowiem działa nieustannie umożliwiając ludowi bożemu zrozumienie Biblii i stosowanie Jej prawd w życiu.

PODSTAWA BIBLIJNA
(wersety zaczerpnięto z "Pisma Świętego Nowego Testamentu i Psalmów", Przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001 r.)

Mt 10:1-4
"Potem Jezus wezwał do siebie dwunastu swoich uczniów i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali z wszystkich chorób i wszelkich dolegliwości. A oto imiona dwunastu apostołów: Najpierw Szymon, zwany Piotrem i brat jego Andrzej, dalej Jakub - syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub - syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota - ten, który Go zdradził."

Ap 21:14
"A mur miasta miał dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka."

Mk 3:14
"Ustanowił Dwunastu, których nazwał apostołami, żeby byli z Nim, aby mógł ich posyłać do głoszenia Ewangelii(...)"

Łk 6:13
"Gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: (...)"

Łk 10:16
"Kto Was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi. Kto natomiast Mną gardzi, gardzi także Tym, który Mnie posłał."

1P 1:20
"(Baranka - przyp.) przewidzianego przed stworzeniem świata, objawionego zaś w ostatnich czasach ze względu na was."

Rz 11:13
"Mówię zaś wam, poganom: Właśnie jako apostoł pogan chlubię się swoją służbą."

Dz 26:16-18
"Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić ciebie sług ą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego co ci objawię. Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi."

Dz 1:21,22
"Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy chodzili z nami przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał między nami od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do góry, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Wskazali dwóch: Józefa zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja."

Dz 10:40-42
"Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu się ukazać nie całemu ludowi, ale świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Rozkazał nam też ogłosić ludowi i dać świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią Żywych i umarłych."

Ga 2:8-9
"Ale jeśli byśmy nawet my, lub anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak już powiedzieliśmy, tak i teraz znowu mówię: Gdyby ktoś głosił wam dobrą nowinę inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty."

Hbr 2:4
"Bóg zaś poświadczył je (zbawienie - przyp.) przez znaki, cuda, różne dzieła mocy i przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli."

Hbr 3:1
"Dlatego też, bracia święci, uczestnicy niebiańskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania - Jezusa."

1 Kor 9:2
"Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to dla was na pewno nim jestem. Wy bowiem jesteście pieczęcią mojego apostołowania w Panu."

2 Kor 10:8
"Gdybym bowiem jeszcze bardziej się chlubił z naszej władzy, którą Pan dał ku waszemu zbudowaniu, a nie ku zagładzie, nie doznam wstydu (...)"

2 Kor 13:10
"Dlatego, będąc nieobecny, piszę o tych sprawach, abym, będąc obecny, nie musiał się uciekać do surowości, według władzy, którą Pan dał mi dla budowania, a nie dla niszczenia."

2 Kor 12:12
"To, co rzeczywiście charakteryzuje apostoła, dokonało się wśród was z wielką wytrwałością zarówno przez znaki, jak też cuda i przejawy mocy."

2 Kor 8:23
"Jeśli chodzi o Tytusa, to jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was, a jeśli chodzi o naszych braci, to są wysłannikami Kościołów i chwałą Chrystusa."


© Kościół Dobrego Pasterza 2006-2007