Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie


Motyw Królestwa Boga przewija się w obu Testamentach zwracając uwagę na Boży cel dla świata. W Starym Testamencie Bóg ogłasza, że będzie sprawował swoją władzę (da wyraz swej suwerenności Dn 4:34-35) przez panowanie nad życiem ludzi i wszelkimi okolicznościami za pośrednictwem swego wybranego Króla - Dawidowego Mesjasza (Iz 9:6-7), w złotym wieku chwały. Królestwo to przyszło wraz z Chrystusem i znane jest tam, gdzie uznaje się panowanie Jezusa, który zasiada na tronie niebieskim, mając wszystko w swojej mocy (Mt 28:18; Kol 1:13), jako Król królów i Pan panów (Ap 17:14; 19:16).

Złoty wiek chwały to epoka zbawienia od grzechu i braterstwa z Bogiem prowadząca do przyszłego stanu całkowitego szczęścia w odnowionym świecie. Początki tego Królestwa są obecne już teraz (w pewnym sensie już go doświadczamy), ale dopiero przyszłość ukaże całą jego pełnię (Łk 11:20; 16:16; 17:21; 22:16; 18, 29-30).

Królestwo nadejdzie przynosząc miłosierdzie, ale i sąd, jak zapowiedział Jego zwiastun Jan Chrzciciel (Mt 3:1-12). Ci, którzy przyjmują słowa Jezusa i powierzają mu swój los znajdą miłosierdzie, zaś ci, którzy tego nie czynią będą sądzeni.

Celem kościoła jest utworzenie niewidzialnego Królestwa, które dawałoby widoczne świadectwo pełnego wiary życia chrześcijańskiego. Ewangelia Chrystusa jest Ewangelią Królestwa (Mt 4:23; 24:14; Dz 20:25; 28:23, 31), dobrą nowiną o sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Kościół uwiarygodnia swoje przesłanie dając świadectwo autentyczności życia Królestwa.

Przyjście Królestwa oznaczało nowy etap w Bożym planie odkupienia. To, co było charakterystyczne, tymczasowe i niedoskonałe w porządku ustanowionym przez Boga dla Izraela poprzez przymierze, stało się przeszłością. Boży Izrael - nasienie Abrahama, został objawiony jako wspólnota wierzących w Jezusa (Ga 3:16, 26-29). Duch Święty zstąpił na ziemię, a nowy sposób życia stał się rzeczywistością na tym świecie. Narodził się nowy internacjonalizm braterstwa kościoła powszechnego i powszechnej ewangelizacji (Mt 28:19, 20; Ef 2:11-18; 3:6, 14, 15; Kol 1:28, 29; Ap 5:9, 10; 7:9).

PODSTAWA BIBLIJNA
(wersety zaczerpnięto z "Pisma Świętego Nowego Testamentu i Psalmów", Przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001 r.; fragmenty ze Starego Testamentu pochodzą z Biblii Tysiącelcia, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1980 r.)

Dan 4:31,32
Gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławiałem Najwyższego, uwielbiałem i wychwalałem Żyjącego na wieki, bo Jego władza jest władzą wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. Wszyscy mieszkańcy ziemi nic nie znaczą; według swojej woli postępuje On z niebieskimi zastępami. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać Jego ramię i kto by mógł powiedzieć do Niego: Co czynisz?

Iz 9:5,6
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Mt 3,1-12
W tym czasie pojawił się na Pustyni Judzkiej Jan Chrzciciel i wołał: Opamiętajcie się! Królestwo Niebios jest już blisko! (...do 12)

Mt 28:18,19,20
Wtedy Jezus zbliżył się i oznajmił im: Została Mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata.

Mt 4,23
Odtąd Jezus chodził po całej Galilei, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Dobrą Nowinę o Królestwie i uzdrawiał ludzi z wszystkich chorób i dolegliwości.
24,14
A ta Dobra Nowina o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wówczas nadejdzie koniec.

Łk 11,20
Jeżeli natomiast Ja palcem Boga wypędzam demony, to rzeczywiście nadeszło już do was Królestwo Boga.
16,16
Do Jana było Prawo i Prorocy. Odtąd jest głoszona Dobra Nowina o Królestwie Boga i każdy siłą wdziera się do niego.
17,21
Nie powiedzą: Oto jest tutaj; lub: Oto jest tam - ponieważ Królestwo Boga jest pośród was.
22,16
Mówię wam, że już jej nie będę spożywał aż się urzeczywistni Królestwie Boga.
22,18
Mówię wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż nadejdzie Królestwo Boga.
29-30
Dlatego i Ja wam powierzam Królestwo, jak Mój Ojciec powierzył je mnie, abyście w Moim Królestwie jedli i pili przy Moim stole, i zasiedli na tronach, by sądzić dwanaście pokoleń Izraela.

Kol 1:13
On nas wybawił z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna,
Kol 1:28-29
którego zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka z wszelką mądrością, aby każdego człowieka ukazać doskonałym w Chrystusie. Dlatego też się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.

Ap 5:9-10
I taką nową pieśń śpiewają: Jesteś godny wziąć zwój i otworzyć jego pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich dla naszego Boga królestwem i kapłanami, i będą królować na ziemi.
Ap 7:9
Następnie zobaczyłem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, ludzi z każdego narodu i wszystkich pokoleń, i ludów, i języków, stojących przed tronem i przed Barankiem, ubranych w białe szaty, a palmy były w ich rękach.
Ap 17,14
oni będą walczyć z Barankiem, lecz Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z Nim, to powołani, wybrani i wierni.
Ap 19,16
A na Jego szacie i na biodrze jest wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.

Dz 20,25
Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których przebywałem i ogłaszałem Królestwo, już mnie nie ujrzycie.
28,23
Wyznaczyli mu dzień i w większej liczbie przyszli do niego w gościnę, a on wykładał im od rana az do wieczora. Przytaczał im świadectwa o Królestwie Boga. Przekonywał ich też o Jezusie na podstawie Prawa Mojżesza i Proroków.
31
Głosił Królestwo Boga i nauczał o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie jawnie, bez przeszkód.

Ga 3,16
Otóż to właśnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnice. I nie mówi /Pismo/: i potomkom, co wskazywałoby na wielu, ale /wskazano/ na jednego: i potomkowi twojemu, którym jest Chrystus.
26-29
Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami.

Ef 2,11-18
Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie według ciała - nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają siebie obrzezanymi, bo są na ciele obrzezani ręką ludzką - byliście w wtamtym czasie bez Chrystusa, wyobcowani ze społeczności Izraela i obcy względem obietnicy przymierzy, nie mający nadziei, ani Boga na tym świecie. Teraz zaś w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, znaleźliście się blisko przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który w jedno połączył jednych i drugich, i zburzył w swoim ciele dzielący je mur wrogości - Prawo przykazań w postanowieniach, które uznał za bezużyteczne, aby z obu stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i ponownie jednych i drugich pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie samym zadając śmierć wrogości. Swoim przyjściem ogłosił Dobrą Nowinę, pokój wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli blisko. Przez Niego bowiem zarówno jedni, jak i drudzy w jednym możemy przybliżyć się do Ojca w jednym Duchu.
3,6
Poganie mianowicie są współdziedzicami, członkami jednego Ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
14-15
Dlatego padam na kolana przed Ojcem - od którego każda ojczyzna w niebiosach i na ziemi bierze swoja nazwę.

© Kościół Dobrego Pasterza 2006-2007